پرسش و پاسخ

مطالبه مهریه از طریق دادگاه و اداره ثبت چگونه است و چه تفاوتی باهم دارند؟

چنانچه زوجه بخواهد مهریه خود را از طریق دادگاه مطالبه نماید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی می تواند اقدام به طرح دعوا نموده و چنانچه قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد با ارائه اشهادیه که به امضا حداقل 2 نفر شاهد رسیده باشد موقتا از پرداخت هزینه دادرسی معاف می گردد و پس از ارجاع پرونده به دادگاه و تعیین جلسه رای که زوجه صادر و سپس زوجه می تواند مراحل اجرایی را پیگیری نماید.

 

چنانچه زوجه بخواهد از طریق اجراییات ثبت مهریه خود ر ا به اجرا بگذارد می بایست اول به دفتر خانه ای که در آنجا عقد نکاح منعقد گردیده مراجعه و  در خواست صدور اجراییه نماید که از همانجا  به زوجه ابلاغ می گردد و سپس جهت تشکیل پرونده پیگیری مراحل بعدی به اجراییات ثبت مراجعه و پس از تشکیل پرونده در این مرحله زوجه می تواند اقدام به توقیف اموال مفتول و غیرمفتول زوج و یا ممنوع الخروج نمودن وی نماید.

مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد ولی چنانچه زوج مال قابل توقیفی نداشته باشد عملا مهریه قابل وصول نمی باشد و درخواست رسیدگی اعسار  و تقسیط مهریه که زوج را ملزم به پرداخت اقساطی آن نماید مختص دادگاه می باشد و در اداره ثبت موضوعیت ندارد.

در صورت خرید ملک غیر منقول و عدم انجام تعهد فروشنده مبتنی بر تنظیم سند خریدار چه اقداماتی می تواند انجام دهد؛ آیاخسارت قراردادی نیز قابل مطالبه است ؟

چنانچه فروشنده در سوئه ی که در مبایعه نامه جهت حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند بنام خریدار تعیین گردیده حاضر نشود خریدار می تواند در سوئه فوق از دفترخانه گواهی عدم حضور را اخذ نماید و سپس اقدام به طرح دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده در دادگاه حقوقی مطرح نماید و چنانچه در مبایعه نامه جهت انجام تعهد فروشنده تعیین خسارت گردیده باشد همراه با دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تواما خریدار می تواند خسارت تعیین شده را نیز مطالبه نماید که می تواند بصورت روزانه و یکجا باشد.

چک تحت چه شرایطی وصف کیفری دارد و قابل تعقیب کیفری است؟

چنانچه تاریخ مندرج در چک با تاریخ صدور چک یکی باشد چک واحد وصف کیفری است به این معنا که صادر کننده در همان تاریخ صدور چک ، چک روز صادر می نماید و تحویل دارنده داده و دارنده می تواند همان روز یا بعداز آن به بانک مراجعه و چک را وصول نماید.

ولی چنانچه تاریخ صدور چک حتی یک روز قبل از تاریخ سررسید مندرج در چک باشد چک وعده دار محسوب می شود و فاقد وصف کیفری است و دارنده می تواند با طرح دادخواست، وجه چک را از دادگاههای حقوقی مطالبه نماید.